Marino (Mauro) de Parenzo (Porec), Santo
Marino (Mauro) de Parenzo (Porec), Santo
Obispo y Mártir, 21 de noviembre