Pina Suriano, Beata
Pina Suriano, Beata
Laica, 19 de mayo