Pedro González (Telmo), Beato
Pedro González (Telmo), Beato
Presbítero Dominico, 14 de abril